بانک صنعت و معدن صنایع استان ایلام پتروشیمی تندگویان انجمن صنایع نساجی JWELL ATA

لوح تقدیر صنعت سبز سازمان حفاظت محیط زیست سال 91 - 1390